Fler och bättre idrottsanläggningar och idrottsmiljöer

Sidan uppdaterades: 19 april 2023

För att lyckas med idrottens förändringsarbete ”Strategi 2025” är tillgången till väl fungerande idrottsanläggningar och idrottsmiljöer en avgörande förutsättning.

Kommunerna har sedan länge tagit ett stort ansvar för anläggningar och miljöer inom fritidssektorn. Föreningar ska aldrig behöva säga nej eller ställa aktiva i kö på grund av anläggningsbrist. Men på många håll idag svarar inte tillgången upp mot idrottens behov. Därför behövs mer ekonomiska resurser på området och en samhällsplanering där ytor för idrott kommer in i ett tidigt skede i planprocesserna. Om kommunerna kan säkerställa en god anläggningsförsörjning både på kort och lång sikt skapas förutsättningar för fler att hålla på med idrott, att röra på sig och att leva aktiva hälsosamma liv.

I flera av Skånes mindre kommuner är det, med undantag för vissa idrotter, generellt god tillgång på idrottsmiljöer. Där är behovet primärt att skapa strategiska planer för underhåll och upprustning. I Riksidrottsförbundets anläggningsenkät Över stock, snö och sarg beskriver idrottsföreningarna hur de upplever anläggningssituationen idag. De skånska föreningarna nämner renovering som det största behovet. Även brist på sociala ytor återkommer som en stor bristande förutsättning för att bedriva en bättre verksamhet.

Idrotten i Skåne kan bidra med

Det finns ett starkt samband mellan tillgång och tillgänglighet och människors idrotts- och motionsvanor. Sambandet gäller för såväl vuxna som ungdomar och barn. Ju fler anläggningar och ytor i bostadsområdet desto mer fysisk rörelse hos invånarna. Människor med ”god” tillgång till idrottsanläggningar visar sig vara 43 procent mer benägna att motionera regelbundet jämfört med människor med ”dålig” tillgång till anläggningar.

Forskningen visar också ett starkt samband mellan tillgång till idrottsanläggningar och fysisk aktivitet hos barn och ungdomar specifikt. Långa avstånd till anläggningar hindrar barns och ungdomars rörelse. Tillgång till idrottsanläggningar – och att vistas mycket utomhus – främjar den.

Kravet på föräldrars tid och resurser minskar också om barn och ungdomar oftare kan ta sig till träning och tävling på egen hand. Därmed är närhet särskilt viktigt för barn och unga med sämre ekonomiska förutsättningar.

Idrotten i Skåne behöver

  • Att det inom kommunen finns en långsiktig strategi och planering för idrottsanläggningar och idrottsmiljöer.
  • Att kommuner i samverkan med idrotten upprättar idrottspolitiska program samt involverar idrotten som remissinstans och samtalspart i detaljplanarbete och samhällsplaneringsfrågor.

Säkerställ byggnation och underhåll av idrottsanläggningar

Idrottsanläggningar och andra idrottsmiljöer behöver få plats tidigt i samhällsplaneringen. Det behövs bra planer där anläggningar placeras smart. Gärna centralt, i anslutning till en skola eller nära hemmet. Vid nybyggnation – säkerställ att det även byggs in sociala ytor och plats för exempelvis styrketräning, omklädningsrum och förråd. Det är lika viktigt att det finns en noga uträknad plan för hur underhåll och upprustning av befintliga idrottsanläggningar och idrottsmiljöer ska ske över lång tid.

Ta fram tydliga styrdokument/idrottspolitiska program

Idrottspolitiska program och andra styrdokument behövs för att tydliggöra viljeinriktningen med de kommunala stöden. Det gäller alltifrån vilka satsningar som ska prioriteras när det gäller anläggningar till hur bidragen kan stärka de utvecklingsområden som finns i kommunen. Det är viktigt för att kunna följa upp att skattepengar används på ett bra sätt. Programmen bör tas fram i samverkan med idrottsföreningarna i kommunen.

Läs om Önneköp IFs sätt att jobba med anläggningsfrågan.

Sidan publicerades: 16 maj 2022