Antidoping, idrott och spelberoende

Sidan uppdaterades: 18 april 2024

RF-SISU Skåne arbetar med fem viktiga arbetsområden som samlas under namnet ANDTS – alkohol, narkotika, doping, tobak och spelberoende. Dessa områden har gemensamma beröringspunkter och riskerar på olika sätt att drabba våra idrottsföreningar.

I korthet går arbetet ut på att informera och medvetandegöra problemen inom idrotten. Det gör vi genom att erbjuda föreläsningar till idrottsföreningar och specialdistriktsförbunden, omvärldsbevaka och föra en dialog med de skånska kommunerna samt samarbeta med andra samhällsaktörer. I vårt uppdrag ligger också att närvara och driva frågor vid evenemang, konferenser och liknande.

Doping

Antidoping Sverige är utsedd att vara Nationell antidopingorganisation (NADO) i Sverige sedan 1 januari 2021. Antidopingarbetet inom idrotten är globalt organiserat vilket beskrivs ingående i WADA:s (World Antidoping Agency) världsantidopingkod.

Kosttillskott

Allt för många idrottsutövare lämnar positiva dopingprov som följd av intag av kosttillskott. Dessa kan innehålla substanser som är dopingklassade.

Vill du veta mer om de organisatoriska förhållandena inom det nationella och internationella antidopingarbetet inom idrotten, finns mer att läsa på Antidoping Sveriges webbsida.

Se informationsfilm om Antidoping Sverige.

Matchfixning, mutor och korruption

Uppgjorda idrottstävlingar, så kallad matchfixning, är ett allvarligt hot mot tävlingsidrottens framtid. Se därför till att skydda din idrottskarriär och svensk idrott med hjälp av Riksidrottsförbundets (RF:s) policy med vägledning för agerande vid spel och vadhållning i samband med idrottstävlingar.

Läs mer på Riksidrottsförbundets sida

Gör en digital utbildning om vad matchfixning innebär

Idrottens grund är hotad av mutor och korruption. Uppgjorda matcher, matchfixning, är ett av de största hoten mot idrotten. Det har funnits under längre tid i flera delar av världen, men vuxit fram i Sverige de senaste åren.

Läs Idrottsrörelsens uppförandekod

Våld och hot

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Läs mer om Trygg idrott

Mobbning och säkra idrottsmiljöer

Idrottens värdegrund vilar på fyra fundament: glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel. Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar.

Läs mer om Inkluderande idrott

Visselblåsartjänst

Hit kan du som individ vända dig om du blivit utsatt, känner någon som utsatts för något eller vill uppmärksamma på något. När det gäller barn- och ungdoms verksamhet har RF-SISU Skåne ett eget Barnidrottsombud att kontakta i dessa ärenden.

Visselblåsaren

RF-SISU Skånes barnidrottsombud

Verksamhet

Vårt arbete bedrivs inom följande verksamhetsområden:

Utbildning om antidoping och kosttillskott. Denna kan vi numera erbjuda i tre nivåer

  • för Skånes elitidrottsföreningar
  • för idrottsföreningar, deltagare 15 år och uppåt
  • för idrottsföreningar, deltagare under 15 år

Utbildning i övriga delar: matchfixning, mutor och korruption, våld och hot, mobbning och hur föreningar kan skapa säkra idrottsmiljöer.

Ni kan arbeta med ANDTS-frågor genom utbildningar nedan, men också som folkbildning i föreningen.

Läs mer om våra utbildningar här

Dopingkontroller

Antidoping Sverige genomför årligen ett antal kontroller i Skåne. De har tillgång till ett antal dopingkontrollanter. Dessa är behöriga i att utföra tester, en del planerade och en del vid påkallat behov och misstänkt doping. En dopingkontroll görs alltid utan förvarning, främst på junior- och seniorelit, men även motionärer kan bli testade.

Läs om dopingkontroll

Kommunikation

RF-SISU Skåne har en informationsservice till regionens idrottsföreningar och specialdistriktsförbund, men även till andra intressenter, media och allmänhet.
Vi erbjuder informationsmaterial och tar fram utbildningar och verktyg, riktade till idrottsföreningar och idrottsutövare. Mycket av materialet distribueras av Riksidrottsförbundet och är likvärdigt över hela landet.

Samverkan

RF-SISU Skåne samverkar med andra samhällsaktörer, som Länsstyrelsen, Polisen, Tullverket, Region Skåne, Kommunförbundet och skånska kommuner.

Samverkan sker också på större regional nivå, då vi för dialog med RF-SISU i Småland, Blekinge och Halland, där vi gemensamt är Riksidrottsförbundets förlängda arm.

Vi arbetar även i nätverk med Malmö Stad i Projektgruppen mot hormondoping, där privata gym, Polisen och representanter från brottsförebyggande rådet deltar. Denna verksamhet sorterar under PRODIS, Prevention av Dopning i Sverige.
Läs mer om PRODIS

Sidan publicerades: 3 november 2022